Paslaugos

 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentų rengimas, sanitarinės apsaugos zonų (SAZ) nustatymas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
 • Paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir Taršos leidimams gauti, atnaujinti ar pakeisti parengimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
 • Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų rengimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
 • Aplinkos oro teršalų, kvapų ir triukšmo taršos sklaidos modeliavimas.
 • Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos vedimas.
 • Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
 • Tirpiklius naudojančių įrenginių registravimas, apskaitos formų pildymas ir jų pateikimas valstybės institucijoms.
 • Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos vedimas, apskaitos suvestinės rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
 • Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
 • Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
 • Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos ataskaitos rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
 • Ataskaitų, susijusių su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis) ir ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis (OAM), pateikimas valstybės institucijoms.
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos vedimas, metinių ataskaitų rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
 • Mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimai ir deklaracijų pildymas.
 • Tręšimo, rekultivavimo planų sudarymas ir derinimas su valstybės institucijoms.
 • Įmonės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos teisės aktams įvertinimas (teikiamos pastabos apie trūkumus, patariama kaip juos pašalinti, remiantis aplinkos apsaugos teisės aktais).
 • Nuolatinė įmonės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos teisės aktams kontrolė.